Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường Km10+162-Km10+900, đường tỉnh 20

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải TT Huế

– Giá trị Hợp đồng : 2.043.157.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  23/6/2021

* Qui mô, kết cấu công trình:

Đường tỉnh 20 đoạn Km 10+162- Km10+900 dài 720,73m:

Nền đường                              : 6.5m.

Mặt đường BTXM                    : 5.5m.

Lề đường                                 : 2×0.5m.