HĐQT – Ban Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc XN Gạch Tuynel Hải Lăng: Đặng Quý Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức Thành viên HĐQT : Trần Chính Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô …