HĐQT-Ban Giám đốc, Các phòng và Đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức Thành viên HĐQT : Trần Chính Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh : Đặng …