HĐQT-Ban Giám đốc, Các phòng và Đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh CTCP XDGT TT Huế tại Quảng Trị : Nguyễn Đăng Bảo Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức Thành viên HĐQT : Trần Chính Thành viên …