Bê tông Asphalt trộn nóng

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: Phù hợp với tiêu chuẩn 22TCN 249 – 98 * Hệ thống quản lý chất lượng: Hệ thống quản lý sản xuất và cung ứng bê tông xi măng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000/TCVN ISO 9001:2000. * Ứng dụng: Sử dụng cho mọi công trình đường sá, cầu …