Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và các đoạn từ Km8+700 đến Km59+800; Sửa chữa cầu Bai Km43+602; Cải tạo điều kiện an toàn giao thông các đoạn từ Km42+00-Km59+400; Bổ sung đinh phản quang tim đường từ Km0 đến Km32, Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 245/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 19.384.751.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 150 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+200-Km3+965; Km37+300-Km37+450, Quốc lộ 49 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 242/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 4.339.987.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km873+00-Km873+900 (T+P); Km873+900-Km875+00(P) Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 241/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 10.746.505.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 9/5/2023 – Ngày khởi công: 16/5/2023 – Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công …

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km810+00-KM811+400; Km849+600-Km851+300(P); Km861+00-Km862+700(P); Km890+300-Km891+500, Quốc lộ 1 tỉnh TT Huế

– Hợp đồng số: 59/2023/HĐ-XD – Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ II – Giá trị Hợp đồng : 7.096.800.000 đồng – Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công) – Ngày trao hợp đồng: 23/2/2023 – Ngày khởi công: 27/2/2023 – Ngày hoàn thành: 27/7/2023 (150 ngày kể từ ngày khởi …