HĐQT – Ban Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc XN Gạch Tuynel Hải Lăng: Đặng Quý

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Nguyễn Đăng Bảo

Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức

Thành viên HĐQT : Trần Chính

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương

Phó Tổng Giám đốc : Đoàn Anh Hải

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi Nhánh Quang Điền : Nguyễn Thế Anh