HĐQT – Ban Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCP XDGT TT Huế tại Quảng Trị : Nguyễn Đăng Bảo

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng : Ngô Thị Lệ Hương

Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc XN Gạch Tuynel Hải Lăng: Đặng Quý

Thành viên HĐQT : Phạm Văn Đức

Thành viên HĐQT : Trần Chính

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCP XDGT TT Huế tại Quảng Điền : Nguyễn Thế Anh

Phó Tổng Giám đốc : Đoàn Anh Hải