Công trình: Thi công xây dựng các hạng mục công trình giao thông, Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng

– Hợp đồng số: 01/2021/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng

– Giá trị Hợp đồng : 4.098.835.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  10/5/2021

– Ngày hoàn thành : 540 ngày