Công trình: Chỉnh trang đường liên xã Phong Thu – Phong Mỹ xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế (Gói thầu số 07: Toàn bộ phần thi công xây lắp)

– Hợp đồng số: 03/2022/HĐXL

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền

– Giá trị Hợp đồng : 6.479.379.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 3.979.107.000 đồng)

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 29/3/2022

– Ngày khởi công: 01/4/2022

– Ngày hoàn thành : 210 ngày (27/10/2022)