Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Quê Chữ, phường Hương Chữ (Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp)

– Hợp đồng số: 02/2022/QLDA-HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà

– Giá trị Hợp đồng : 10.595.813.000 đồng (Trong đó Công ty CP XDGT TT Huế: 1.231.520.000 đồng)

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng: 25/52022

– Ngày khởi công: 30/5/2022

– Ngày hoàn thành : 31/01/2023