Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km30+082 ÷ Km33+586, Km40+442 ÷ Km41+076-QL49C, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 66/2021/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì giao thông

– Giá trị Hợp đồng : 4.449.119.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  14/04/2021

– Ngày hoàn thành : 120 ngày