Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 49 đoạn Km89+754-Km103+554

– Hợp đồng số: 757/2020/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II

– Giá trị Hợp đồng : 6.066.510.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu)

– Ngày trao hợp đồng: 01/12/2020