Công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên đường Hồ chí Minh (nhánh Tây) tại các vị trí 198+050(P), Km201+400(T), Km202+050(P), tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 756/2020/HĐ-XD

– Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II

– Giá trị Hợp đồng : 6.081.267.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang nghiệm thu)

– Ngày trao hợp đồng:  01/12/2020