Trường THPT số 2 Đakrông, tỉnh Quảng Trị

– Hợp đồng số: 35/2019/HĐXD

– Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Quảng Trị

– Giá trị Hợp đồng : 5.765.000 đồng

– Giá trị Nghiệm thu hoàn thành: (đang thi công)

– Ngày trao hợp đồng:  18/11/2019

– Ngày hoàn thành : 15/11/2020

– Quy mô:

– Nhà đa năng: Xây dựng  mới.

– Nhà vệ sinh học sinh: Xây dựng mới.

– Nhà bảo vệ + Phòng đoàn: Xây dựng mới.