Hệ thống kênh tự chảy hồ Truồi kênh N1

Tổng giá trị: 689.079.000

Thời gian:
5/2006 – 8/2006

Chủ đầu tư:
Ban QLDA CSHT NN&PTNT

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông TT Huế