Gói thầu TTH:2-XD:1: Thi công xây dựng – Dự án thành phần 2, tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH:02-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

– Hợp đồng  Số: 189/2018/HĐXD-LRAMP-TTH:2-XD:1

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 4

Qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế:

  1. Cầu A Sáp, xã Đông Sơn, huyện A Lưới:

– Cầu gồm 3 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 56,12m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố chữ U bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,5m, dài Ldk = 14,0m.

– Trụ cầu: Trụ tròn có thân trụ dài 4,0m bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,5m, dài Ldk = 12,0m.

– Gia cố tứ nón, mái ta luy bằng BTCT 16Mpa, đá 1×2 dày 10cm trên lớp BTXM đệm 8Mpa dày 3cm; chân khay và khóa gia cố bằng BTXM 12Mpa đá 4×6 trên lớp BTXM đệm 8Mpa đá 1×2 dày 3cm.

  1. Cầu A Min, xã A Roàng, huyện A Lưới:

– Cầu gồm 2 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 35,69m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố dẻo bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 10,0m.

– Trụ cầu: Trụ tròn bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 13,0m.

  1. Cầu Khe Chai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới:

– Cầu gồm 2 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 35,69m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 17,0m.

– Trụ cầu: Trụ dẻo bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 17,0m.

  1. Cầu Hồng Kim, xã Hồng Kim, huyện A Lưới:

– Cầu gồm 4 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 67,75m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 12,0m.

– Trụ cầu: Trụ dẻo bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,2m, dài Ldk = 10,5m.

  1. Cầu A Ki, xã Thượng Long, huyện Nam Đông:

– Cầu gồm 3 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 56,12m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố chữ U bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên nền đất tốt.

– Trụ cầu: Trụ tròn có thân trụ dài 4m bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,5m, dài Ldk = 9,0m.

– Bản quá độ bằng BTCT 25Mpa.

  1. Cầu Đa Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông:

– Cầu gồm 3 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=14m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 45,72m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 9,0m.

– Trụ cầu: bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,2m, dài Ldk = 12,0m.

  1. Cầu Khe Trẹm, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà:

– Cầu gồm 1 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=16m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 19,66m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Mố cầu: Mố bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,0m, dài Ldk = 14,0m.

  1. Cầu A So 1, xã Hương Sơn, huyện A Lưới:

– Cầu gồm 3 nhịp BTCT thường dạng chữ T, chiều dài dầm L=14m.

– Chiều dài toàn cầu: Ltc = 50,12m (tính từ đuôi mố đến đuôi mố).

– Mặt cắt ngang cầu gồm 2 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm 2,0m, bê tông dầm 28Mpa.

– Lan can: Cột lan can bằng BTCT 28Mpa, tay vịn bằng ống thép mạ kẽm,

– Mố cầu: Mố chữ U bằng bê tông cốt thép 25Mpa, đặt trên nền đất tốt.

– Trụ cầu: bằng BTCT 25Mpa, đặt trên móng cọc khoan nhồi có đường kính D1,2m, dài Ldk = 13,0m.

– Giá trị Hợp đồng : 22.036.975.000 đồng

– Ngày trao hợp đồng: ngày 05 tháng 6 năm 2018

– Ngày hoàn thành : 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công