Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 2019
Công bố thông tin Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Chính

Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Bảo

TB Ngày chốt quyền và tham dự Đại hội cổ đông 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ông Phạm Văn Đức từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Chấp thuận Ông Phan Quốc Việt từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Thông báo và giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ông Võ Anh Tuấn không còn là thành viên HĐQT kể từ 01/5/2015
 
[1] [2]