Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ông Phạm Văn Đức từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Chấp thuận Ông Phan Quốc Việt từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Thông báo và giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ông Võ Anh Tuấn không còn là thành viên HĐQT kể từ 01/5/2015
Thông báo chốt DS cổ đông để họp ĐHĐCĐ năm 2015
TB chốt DS để trả cổ tức năm 2013
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014 và các văn bản liên quan

Thông báo mời họp Đại Hội đồng cđông thường niên năm 2014 và các văn bản liên quan<