Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020
MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
3. Chương trình Đại hội
4. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020
5. Báo cáo SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Tờ trình tổng hợp
9. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9. Mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10. Mẫu phiếu biểu quyết
File đính kèm : Download