Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017
File đính kèm : Download
 
Ngày cập nhật : 03/05/2017
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Tờ trình Tổng hợp 2017
•   Quy chế làm việc 2017
•   Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2017
•   Dự thảo Điều lệ 2017
•   Chương trình Đại hội cổ đông năm 2017
•   Báo cáo Tài chính tóm tắt và phân phối lợi nhuận năm 2016
•   Báo cáo SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ 2017
•   Thư mời, giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2017