Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
Tờ trình Tổng hợp 2017
Quy chế làm việc 2017
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2017
Dự thảo Điều lệ 2017
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2017
Báo cáo Tài chính tóm tắt và phân phối lợi nhuận năm 2016
Báo cáo SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ 2017
Thư mời, giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2017

- Thư mời tham dự đại hội cổ đông năm 2017

- Giấy đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2017

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2017