Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2015
Báo cáo HĐQT 2015
Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2014
Báo cáo hoạt động SXKD 2014 và phương hướng 2015
Mẫu giấy đăng ký và giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ 2015
Chương trình đại hội 2015
Phương án tăng vốn điều lệ GTH 2015
Tờ trình tổng hợp 2015
Thông báo mời dự ĐHCĐ 2015 và các VB liên quan