Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thay đổi nhân sự
Thay đổi nhân sự Công ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG

THỪA THIÊN HUẾ

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                              Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v thay đổi nhân sự Công ty”

 

Kính gửi: -UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

-TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

Công ty cp Xây dng Giao thông Thừa Thiên Huế

Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Tp Huế, TT Huế

Điện thoại: 054.3812 849;    Fax: 054. 3823 486;   Email: hc@xdgt-tth.com.vn

Mã chứng khoán: GTH (Sàn UPCoM)

- Căn cứ vào biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III năm 2014-2018 ngày 22/05/2014 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ vào biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III năm 2014-2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH) thông báo về sự thay đổi nhân sự như sau:

I/ Về Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Văn Đức: giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2018 (tái cử).

2. Ông Nguyễn Đăng Bảo: giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2018.

II/ Ban Tổng giám đốc:

1. Bổ nhiệm ông: Trần Chính, giữ chức vụ Tổng giám đốc GTH nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

2. Bổ nhiệm ông: Trần Phúc Tuấn, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận kế hoạch, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

3. Bổ nhiệm ông: Đoàn Anh Hải, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận kỹ thuật, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

4. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đăng Bảo, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách thị trường tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

5. Bổ nhiệm ông: Dương Việt Sum, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận tổng hợp, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

III/ Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế toán tài vụ:

1. Bổ nhiệm bà: Ngô Thị Lệ Hương, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán tài vụ GTH, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

IV/ Trưởng ban kiểm soát:

1. Ông: Phan Văn Dương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát GTH, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo.

 

                                                                            CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG TT HUẾ

·              Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký)

-Như trên;

-Lưu VT.

                                               

                                                                                                                                                           

 

                        PHẠM VĂN ĐỨC

 

 
Ngày cập nhật : 23/05/2014
Trang trước