Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tin tức hoạt động
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Sáng ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đã tiến hành khai mạc và thông qua chương trình làm việc.
Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
 
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.
Báo cáo Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến 31/12/2015
* Tổng nguồn vốn                                  237.030.775.308 đồng
- Nợ phải trả                    206.008.006.046 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu     31.022.769.262 đồng
* Tổng tài sản                                        237.030.775.308 đồng
- Tài sản ngắn hạn              195.021.449.586 đồng
- Tài sản dài hạn                   42.009.325.722 đồng
Trong năm HĐQT cũng đã tổ chức họp thường kỳ 06 cuộc họp.
Những mặt đạt được của năm 2015 : Hiệu quả SXKD năm 2015 cao hơn năm 2014. HĐQT đã điều hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược chính xác; quan tâm, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt kết quả cao. Bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát của HĐQT và từng thành viên HĐQT đối với công việc được phân công vẫn chưa đạt yêu cầu và doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra.
Phương hướng nhiệm vụ của năm 2016
Công ty cần phải có hướng chuyển đổi mạnh, tổ chức hoạt động SXKD với các ngành nghề truyền thống và thế mạnh của công ty. Khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương biện pháp linh hoạt, kịp thời. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2016, Công ty nghiên cứu kỹ thị trường đưa ra những dự báo chính xác nhằm xây dựng những định hướng, chiến lược để duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD, Khai thác mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phân bổ và bảo đảm nguồn vốn hợp lý, nâng cao thương hiệu và hình ảnh công ty, có chế độ đãi ngộ cho những người có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tây nghề cao, mở rộng hợp tác đầu tư với các tỉnh bạn.
Ông Trần Chính Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc đã Báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016.
 
Năm 2015, tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã có những chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu năm 2014 đạt 240 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là: 2,65 tỷ đồng. Mọi vấn đề về chính sách xã hội, an sinh như: BHXH,  BHYT, BHTN, công tác khen thưởng đối với người lao động đều thực hiện đầy đủ. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn ngành, Đảng ủy khối DN và Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tổ chức.
Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:
TT
Chỉ tiêu
Kế hoạch 2015
Thực hiện
2015
Đạt tỷ lệ
(%)
1
Doanh thu SXKD (tỷ)
250
240
0,96
2
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)
4,0
2,65
0,96
3
Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)
Theo luật
14
 
4
Thu nhập bq (đ/ng/th)
5.000.000
4.800.000
0,96
5
Cổ tức (%)
Trên 5%
6
120
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Tiết kiệm tài chính, tăng năng suất lao động, tìm kiếm những việc khác ngoài thị trường truyền thống để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2016. Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, đảm bảo mọi cổ đông lớn nhỏ đều được đối xử công bằng và tối đa hoá lợi nhuận.
Các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:
TT
Chỉ tiêu
Kế hoạch 2016
Đạt (%) so với 2015
1
Doanh thu SXKD (tỷ)
240
100
2
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)
3,5
132
3
Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)
Theo luật
 
4
Thu nhập BQ (đ/ng/th)
5.000.000
10,4
5
Cổ tức (%)
8
133
Những giải pháp thực hiện: Nâng cao ý thức của người lao động trong từng vị trí công tác, lao động và quản lý phải hết sức công tâm, mục đích của công việc phải hiệu quả của Công ty. Công tác điều hành phải tuân thủ nghiêm túc Điều lệ, Quy chế Sản xuất kinh doanh và các quy định khác của pháp luật. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với những đối tác, nhà cung cấp để nâng cao trình độ trong sản xuất, công nghệ, vốn thiết bị và các mối quan hệ khác. Đoàn kết hơn nữa giữa các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể. lắng nghe, tôn trọng ý kiến của tất cả các cổ đông, CBCNV, các đơn vị. Trả lương, thưởng phải gắn liền với trình độ và hiệu quả công việc. Đề cao công tác thi đua khen thưởng nhằm đẩy mạnh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để có phong trao thi đua thường xuyên.
Bà Ngô Thị Lệ Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng
báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
I. Về kết quả hoạt động SXKD
1. Tổng doanh thu: 240.574.042.737 đồng
2. Tổng chi phí: 237.915.935.327 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.658.107.410 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 774.550.841 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.883.556.569 đồng
II. Tình hình tài sản và nguồn vốn
1. Tổng nguồn vốn: 237.030.775.308 đồng
2. Tổng tài sản: 237.030.775.308 đồng
3. Thu nhập bình bình quân : 4.800.000 đồng/người/tháng
III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
Năm 2015 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền là: 2.658.107.410 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 774.550.841, lợi nhuận còn lại là: 1.883.556.569 đồng. Lợi nhuận năm 2014 để lại là 6.131.877 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 là : 1.889.688.446 đồng. Kiến nghị lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi là 188.968.845. Dự kiến Trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 bằng 6%/năm với số tiền là 1.641.300.000 đồng. Lợi nhuận còn lại để năm sau: 59.419.601 đồng.
Ông Phan Văn Dương Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015:
Hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Giám sát, kiểm tra công tác hạch toán kế toán công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Đánh giá chung: Năm 2015 kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. Công ty đã cố gắng nỗ lực song doanh thu chỉ đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận chỉ đạt 66% kế hoạch. Sở dĩ là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:
- Nguyên nhân khách quan: Mặc dù năm 2015 nền kinh tế có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chính sách đầu tư công của Chính phủ, vốn đầu tư của ngân sách địa phương về các dự án đầu tư xây dựng vẫn hạn hẹp, cơ chế, hình thức, mô hình đầu tư các dự án lớn chuyển hướng thay đổi, bên cạnh đó sự khốc liệt cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, cơ chế luật định về tham gia đấu thầu xây dựng các dự án đầu tư quy mô nhỏ và siêu nhỏ đã ảnh hưởng một phần không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nguyên nhân chủ quan: Năng lực cạnh tranh còn nhiều mặt hạn chế, tính cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp, quy mô hoạt động sản xuất có chiều hướng thu hẹp dần.
Một số kiến nghị: Qua kiểm tra giám sát trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị như sau:
- Chỉ đạo quyết liệt thu hồi công nợ tồn đọng: nợ tạm ứng các Xí nghiệp, nợ tạm ứng cá nhân, các khoản nợ phải thu phải trả khác. Đồng thời, trong tình hình SXKD của công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, cần vốn hoạt động, đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có những giải pháp trong quản lý công nợ khách hàng, công nợ phải thu nội bộ, tích cực thu hồi tiền để quay nhanh vòng vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD để công ty hoạt động ổn định và phát triển;
- Cần thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng một số máy móc thiết bị đang chờ việc, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn xem xét đánh giá lại một số thiết bị để tính khấu hao cho phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị nhận khấu hao hoạt động hiệu quả;
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự để phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động của Công ty, rà soát để sáp nhập, giải thể một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc ngưng hoạt động;
- Nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh;
Kết luận: Ban Kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty trước sự khó khăn nội tại của Công ty. Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong điều hành, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định thu nhập cho người lao động.
Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
Ông Phạm Văn Đức - Chủ toạ đại hội đã điều hành các thành viên đoàn chủ tịch, HĐQT, BGĐ và các bộ phận liên quan trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như tờ trình tổng hợp, lắng nghe các ý kiến đóng góp thiết thực và rất tâm huyết của các cổ đông.
 
Ngày cập nhật : 12/05/2016
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015
•   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
•   Lễ ra quân đầu năm 2014
•   Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
•   Hội nghị đại biểu Người lao động 2012
•   Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hồng Quảng - A Lưới
•   Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011
•   Khánh thành Cầu Ca Cút (Tam Giang) và đường 2 Đầu cầu Quốc lộ 49B
•   Một số hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2010
•   Đại hội Đảng bộ Cty CP Xây Dựng-Giao thông Nhiệm kỳ 2010-2015