Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tin tức hoạt động
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Sáng ngày 09 tháng 05 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Sau phần báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đã tiến hành khai mạc và thông qua chương trình làm việc. Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014


 

Năm 2013, vẫn còn khó khăn nhưng đã có những tín hiệu tốt và tích cực hơn. Điều này đã giúp cho công ty có được kết quả Sản xuất kinh doanh tốt hơn hẳn năm 2012. Tổng doanh thu năm 2013 đạt 192,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là: 2,7 tỷ đồng(Kế hoạch 2013 là 2 tỷ đồng) đạt tỷ lệ 135%, nộp ngân sách nhà nước là 11,1 tỷ đồng. Mọi vấn đề về chính sách xã hội, an sinh như: BHXH,  BHYT, BHTN, công tác khen thưởng đối với người lao động đều thực hiện đầy đủ. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn ngành, Đảng ủy khối DN và Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tổ chức. Công ty đã chi thưởng 100.450.000 đồng cho 7 tập thể, 267 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2013.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Tích cực thu hồi công nợ, tạm ngừng các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành đang rất khó khăn và dừng hoạt động, để vượt qua khó khăn cần điều chỉnh kế hoạch, chiến lược, cơ cấu tổ chức, phương pháp quản lý... đánh giá lại thị phần, cơ cấu tài chính, đánh giá khách quan tình hình, tìm ra thế mạnh, thế yếu, tiềm năng, đặc biệt là cách khắc phục các khó khăn, căn cứ vào những diễn biến thị trường để có chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, tận dụng khai thác về con người, vốn, thiết bị hiện có. Vươn ra các tỉnh thành khác để tìm kiếm nguồn công việc. Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, đảm bảo mọi cổ đông lớn nhỏ đều được đối xử công bằng và tối đa hoá lợi nhuận.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2014

Tăng (%) so với 2013

1

Doanh thu SXKD (tỷ)

215

11,7

2

Lợi nhuận trước thuế (tỷ)

3

9,1

3

Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)

12

8,1

4

Thu nhập BQ (đ/ng/th)

4.100.000

10,8

5

Cổ tức (%)

6

0

Những giải pháp thực hiện: Nâng cao ý thức của người lao động trong từng vị trí công tác, lao động và quản lý phải hết sức công tâm, mục đích của công  việc phải hiệu quả của Công ty. Công tác điều hành phải tuân thủ nghiêm túc Điều lệ, Quy chế Sản xuất kinh doanh và các quy định khác của pháp luật. Tìm kiếm, tiếp cận nhà cung cấp vật tư thiết bị thi công có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường, tìm hiểu thị trường cung ứng để có chi phí đầu vào thấp và nhằm tăng khả năng canh tranh trong đấu thầu. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với những đối tác, nhà cung cấp để nâng cao trình độ trong sản xuất, công nghệ, vốn thiết bị và các mối quan hệ khác. Đoàn kết hơn nữa giữa các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể. lắng nghe, tôn trọng ý kiến của tất cả các cổ đông, CBCNV, các đơn vị. Trả lương, thưởng phải gắn liền với trình độ và hiệu quả công việc. Làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại đã được nhắc nhở làm ảnh hưởng uy tín, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đề cao công tác thi đua khen thưởng nhằm đẩy mạnh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để có phong trao thi đua thường xuyên.

Bà Ngô Thị Lệ Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

 

I. Về kết quả hoạt động SXKD

1. Tổng doanh thu: 192.248.630.624 đồng

2. Tổng chi phí: 189.501.594.427 đồng

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.747.036.197 đồng

4. Thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 938.938.419 đồng

5. Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.808.097.778 đồng

II. Tình hình tài sản và nguồn vốn

1. Tổng nguồn vốn: 224.752.604.339 đồng

2. Tổng tài sản: 224.752.604.339 đồng

3. Thu nhập bình bình quân : 3.700.000 đồng/người/tháng

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

Năm 2013 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền là: 2.747.036.197 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 938.938.419, lợi nhuận còn lại là: 1.808.097.778 đồng.

Dự kiến Trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 bằng 6%/năm với số tiền là 1.440.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại để năm sau: 22.884.591 đồng.

Ông Nguyễn Trí Đảm Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát và tổng kết nhiệm kỳ 2009-2013:

  

Nhân sự Ban kiểm soát: Nhân sự ban kiểm soát đầu kỳ nhiệm kỳ 2009-2013 gồm 03 thành viên, cuối nhiệm kỳ, Bà Ngô Thị Hạnh xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và thay thế là ông Nguyễn Trí Đảm làm trưởng ban.

Hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ  các quy định của pháp luật. Giám sát, kiểm tra công tác hạch toán kế toán công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2013. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội cổ đông đề ra. Xây dựng chương trình và công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung kịp thời một số văn bản pháp lý cho phù hợp với tình hình Sản xuất kinh doanh thực tế và pháp luật hiện hành. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên. Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý.

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013: Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty. Tuy nhiên do công việc chuyên môn nhiều, làm việc bán chuyên trách nên công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế chưa sâu sát, chưa nắm hết các vấn đề xảy ra ở các đơn vị trực thuộc.

Một số chỉ tiêu chủ yếu qua các năm

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Doanh thu thuần

250.111

264.360

219.339

225.161

191.928

Lợi nhuận sau thuế (Chưa phân phối)

4.642

5.111

1.478

741

1.828

Vốn điều lệ (VĐL)

19.000

19.000

24.000

24.000

24.000

Tổng tài sản

198.898

255.065

254.301

230.419

224.752

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (đồng)

2.554

2.578

69

293

753

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ

24,3%

26,9%

6,1%

3%

7,6%

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100%.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ toạ đại hội đã điều hành các thành viên đoàn chủ tịch, HĐQT, BGĐ và các bộ phận liên quan trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như tờ trình tổng hợp, sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty, lắng nghe các ý kiến đóng góp thiết thực và rất tâm huyết của các cổ đông.

Đại hội cổ đông đánh giá cao những nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên trong năm qua. Các ý kiến trong Đại hội cho rằng dù kết quả đạt sản xuất kinh doanh không như mong đợi và công ty còn vô vàn khó khăn phải vượt qua, nhưng kết quả đã đạt được vẫn là đáng khen ngợi, tuy doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra nhưng ban điều hành đã tiết kiệm chi phí tài chính nên đã có lợi nhuận vượt bậc, lợi nhuận tăng 100% so với năm 2012. Đại hội cổ đông năm 2014 đã thể hiện niềm tin vào trí tuệ và nỗ lực của Hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 3 (2014-2018) với kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị (05 người) gồm: ông Phạm Văn Đức, Ông Nguyễn Đăng Bảo, bà Ngô Thị Lê Hương, ông Lê Viết Trí và ông Võ Anh Tuấn. Trúng cử vào ban kiểm soát là ông Trần Quang, ông Phan Văn Dương và ông Hoàng Quốc Việt.

 

Trong nhiệm kỳ 3 này có 03 thành viên hội đồng quản trị củ là Ông Phạm Văn Đức ông Nguyễn Đăng Bảo và Bà Ngô Thị Lệ Hương, 02 thành viên mới được bầu vào là ông Lê Viết Trí và ông Võ Anh Tuấn. Điểm mới cùa Hội đồng quản trị lần này là ông Võ Anh Tuấn thành viên hội đồng quản trị độc lập và không có sở hữu cổ phần của công ty.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc ĐHĐCĐ thường niên đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong niềm tin tưởng của các cổ đông về sự phát triển của công ty và sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, các cổ đông, Ban tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV để đưa công ty vuợt  qua khó khăn và phát triển bền vững.

                       

                                                                                                                                   Ngô Bình

 

 
Ngày cập nhật : 09/05/2014
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Lễ ra quân đầu năm 2014
•   Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
•   Hội nghị đại biểu Người lao động 2012
•   Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hồng Quảng - A Lưới
•   Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011
•   Khánh thành Cầu Ca Cút (Tam Giang) và đường 2 Đầu cầu Quốc lộ 49B
•   Một số hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2010
•   Đại hội Đảng bộ Cty CP Xây Dựng-Giao thông Nhiệm kỳ 2010-2015
•   Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty
•   Khởi công đường Liên xã Thủy Dương - Thủy Phương, Huyện Hương Thủy