Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
Giấy đăng ký mua chứng khoán

cÔNG TY CP XÂY DỰNG-GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

 

 


CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Huế, ngày         tháng       năm 2015

 

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN

 

          Kính gửi:  Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

 

Họ và tên cổ đông : ……………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ………..………………………………………………………………………….

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: …………………Nơi cấp: …….… Ngày cấp: ……...…...…

Điện thoại:      ………………………………..…  Fax: ………...…………….……………

Số lượng chứng khoán đang sở hữu :……………………………………………………….

Số lượng cổ phần được mua : …………………..cổ phần ( theo tỷ lệ thực hiện: 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua, 04 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

Chúng tôi/Tôi đăng ký mua cổ phần chào bán thêm của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế với số lượng: ……………….. cổ phần.

Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần

Số tiền thanh toán tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký mua: ……………..…..đồng.

Số tiền bằng chữ…………………………………………………………………………...

Chúng tôi/Tôi gửi kèm theo đây ủy nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế ( Tài khoản số: 55110000165817 tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế )/ hoặc Phiếu nộp tiền mua chứng khoán.

Trân trọng kính chào.

 

                                                                                    Đại diện tổ chức/cá nhân

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 


Lưu ý: Bản đăng ký này chỉ có hiệu lực khi khách hàng đã nộp đầy đủ tiền đặt mua cổ phần phát  hành thêm cho GTH trong thời hạn từ 11/11/2015 đến hết ngày 04/12/2015.

 
Ngày cập nhật : 16/11/2015
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Bản cáo bạch
•   Thay đổi nhân sự