Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
Thay đổi nhân sự

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG

THỪA THIÊN HUẾ

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                              Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v thay đổi nhân sự Công ty”

 

Kính gửi: -UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

-TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

Công ty cp Xây dng Giao thông Thừa Thiên Huế

Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Tp Huế, TT Huế

Điện thoại: 054.3812 849;    Fax: 054. 3823 486;   Email: hc@xdgt-tth.com.vn

Mã chứng khoán: GTH (Sàn UPCoM)

- Căn cứ vào biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III năm 2014-2018 ngày 22/05/2014 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ vào biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III năm 2014-2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH) thông báo về sự thay đổi nhân sự như sau:

I/ Về Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Văn Đức: giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2018 (tái cử).

2. Ông Nguyễn Đăng Bảo: giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2018.

II/ Ban Tổng giám đốc:

1. Bổ nhiệm ông: Trần Chính, giữ chức vụ Tổng giám đốc GTH nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

2. Bổ nhiệm ông: Trần Phúc Tuấn, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận kế hoạch, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

3. Bổ nhiệm ông: Đoàn Anh Hải, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận kỹ thuật, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

4. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đăng Bảo, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách thị trường tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

5. Bổ nhiệm ông: Dương Việt Sum, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc GTH, phụ trách bộ phận tổng hợp, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

III/ Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế toán tài vụ:

1. Bổ nhiệm bà: Ngô Thị Lệ Hương, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán tài vụ GTH, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014 (tái cử).

IV/ Trưởng ban kiểm soát:

1. Ông: Phan Văn Dương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát GTH, nhiệm kỳ III năm 2014-2018, kể từ ngày 01/06/2014.

Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo.

 

                                                                            CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG TT HUẾ

·              Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký)

-Như trên;

-Lưu VT.

                                               

                                                                                                                                                           

 

                        PHẠM VĂN ĐỨC

 

 
Ngày cập nhật : 23/05/2014
Trang trước