Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần 5 năm 2014

ĐIỀU LỆ 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

................*****..............

Phần mở đầu

 

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-UB ngày 5 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp DNNN năm 2005.

- Thực hiện Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng - Giao thông TT Huế .

            Điều lệ này của Công ty cổ phần xây dựng giao thông T T Huế là cơ sở pháp lý cho các cổ đông của Công ty được thành lập theo Luật doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc, quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

            Điều lệ được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua hợp lệ tại phiên họp, tổ chức vào ngày 16 tháng 1 năm 2006.

            Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung lần 04 và thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 05 năm 2012.

            Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung lần 05 và thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tổ chức chính thức vào ngày 09 tháng 05 năm 2014.

 

File đính kèm : Download
 
Ngày cập nhật : 26/05/2014
Trang trước