Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 

Đại hội đã lắng nghe Ông Trần Chính - Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Ông Nguyễn Đăng Bảo Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc đã Báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017. Ông Phan Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016. Ông Trần Quang Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016. Đại hội đã thảo luận và thông qua sửa đổi điều lệ, tờ trình tổng hợp, kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Một số hình ảnh Đại hội :

 

 
Ngày cập nhật : 19/05/2017
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Ông Phạm Văn Đức từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
•   Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015
•   Chấp thuận Ông Phan Quốc Việt từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
•   Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
•   Thông báo và giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng
•   Ông Võ Anh Tuấn không còn là thành viên HĐQT kể từ 01/5/2015
•   Thông báo chốt DS cổ đông để họp ĐHĐCĐ năm 2015
•   TB chốt DS để trả cổ tức năm 2013
•   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014 và các văn bản liên quan