Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2109
MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019
3. Báo cáo SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Báo cáo Công tác tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018
6. Tờ trình tổng hợp
7. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024
8. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9. Mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10. Mẫu giấy ủy quyền ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11. Mẫu phiếu tập hợp cổ đông/Đại diện cổ đông
12. Mẫu tóm tắt lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, 2019-2024


File đính kèm : Download